handtekening

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij een boeking dient u akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden van Rugby Spirit:

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: ”Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:
1.2 ”de deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen Rugby Spirit en ouders/verzorgers in de hoedanigheid van de deelnemer gebruik maakt van de diensten van Rugby Spirit.
1.3 ”Aanmeldformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de website ”www.rugbyspirit.nl” van Rugby Spirit.
1.4 ”Ouders/verzorgers”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Rugby Spirit aangaat.
1.5 ”Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Rugby Spirit en ouders/verzorgers ter zake van een of meer door Rugby Spirit ten behoeve van ouders/verzorgers en de deelnemer te verlenen diensten.
1.6 ”Deelnamesom” de totale som van de door Rugby Spirit – ter zake een met ouders/verzorgers gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW.
1.7 ”Rugby Spirit”: Rugby Spirit, Kamer van Koophandel registratienummer is 77040775. 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rugby Spirit gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de ouders/verzorgers wordt door Rugby Spirit uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Rugby Spirit daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 In geval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Rugby Spirit zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat ouders/verzorgers het deelnameformulier aan Rugby Spirit heeft verzonden en de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.
3.3 Bij aanmelding via internet is er 48 uur bedenktijd. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk/per e-mail geschiedt. Vanaf 14 dagen voor aanvang van het event vervalt deze 48 uur bedenktijd en zijn de annuleringvoorwaarden (artikel 9) van toepassing.
 

4. Betaling

4.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur van Rugby Spirit.
4.2 Bij reservering waarbij binnen een maand het event begint dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging.
4.3 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is ouders/verzorgers van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.4 Bij niet tijdige betaling behoudt Rugby Spirit zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is ouders/verzorgers met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.
 

5. Instructies en gedragsregels

5.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Rugby Spirit ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Rugby Spirit nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 De deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Rugby Spirit in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Rugby Spirit van (voortzetting van) het sportevent worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de deelnemer.


6. Aansprakelijkheid van Rugby Spirit

6.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de deelnemer. Rugby Spirit – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Rugby Spirit; geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken en ander persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Rugby Spirit, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 Rugby Spirit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Rugby Spirit bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
6.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Rugby Spirit beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.
6.4 De deelnemer is verplicht een eigen zorgverzekering te hebben. Eventuele kosten die voortvloeien uit een blessure of ongeval ontstaan tijdens een event van Rugby Spirit zijn voor kosten van de deelnemer. Als lid van een rugbyvereniging ben je automatisch verzekerd via Rugby Nederland.
6.5 Ouder/verzorger van deelnemer aanvaardt dat er een risico is door deel te nemen aan een event van Rugby Spirit en zal Rugby Spirit niet aansprakelijkheid stellen bij een ongeval, als Rugby Spirit niet in gebreke is gebleven.


7. Aansprakelijkheid ouders/verzorgers

7.1 ouder/verzorger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Rugby Spirit en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van de deelnemer.
7.2 ouders/verzorgers zal Rugby Spirit vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.


8. Overmacht / Wijziging / Annulering door Rugby Spirit

8.1 Indien Rugby Spirit door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Rugby Spirit gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens ouders/verzorgers is gehouden.
8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een sportevent. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 15 deelnemers per event.

De annuleringsvoorwaarden zijn een onderdeel van de algemene voorwaarden. Voor annulering door welke omstandigheid dan ook, kunt u zich verzekeren door middel van het afnemen van een annuleringsverzekering. 
 

9.1 Annulering van het sportevent

De annulering dient per e-mail of brief te geschieden, waarbij de datum van verzending als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van de algemene voorwaarden. Aan een annulering zitten kosten verbonden, die afhankelijk zijn van de tijd tussen de annulering en het begin van het event. 
Bij annulering worden per deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht:
– tot 2 weken voor aanvang gratis annuleren of omboeken naar een ander event, zonder opgaaf van reden. De extra kosten of teveel betaalde kosten zullen dan worden verrekend. 
– vanaf de 13de dag (inclusief) tot de dag van aanvang van het event 15% van de gehele deelnamesom;
– op de dag van aanvang van het event of later wordt de totale deelnamesom in rekening gebracht.

9.2 Een ander in jouw plaats

In het geval van annulering is de deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt in dat geval 2,50 euro administratiekosten in rekening gebracht. Dit moet minimaal 12 uur voor het event begint per mail doorgegeven worden via info@rugbyspirit.nl, met daarin de naam, leeftijd, geslacht en contactgegevens van de deelnemer/ouders cq verzorgers van het kind dat in de plaats komt. 
 

9.3 Sportevent doorschuiven

Bij annulering van minimaal 2 werkdagen voor het event begint door de deelnemer, is het mogelijk het event zonder extra kosten door te schuiven naar een andere eventweek/eventperiode. De eventuele additionele kosten van een ander event zijn voor ouders/verzorgers. Teruggaaf in prijsverschil is niet mogelijk
 

Wijzigingen door de ouders/verzorgers/deelnemer

De ouders/verzorgers/deelnemer is gerechtigd tot 5 dagen voor de startdatum van het sportevent additionele wijzigingen te laten aanbrengen.  Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

10. Wijzigingen door de ouders / verzorgers / deelnemer

10.1 De ouders/verzorgers/deelnemer is gerechtigd tot 5 dagen voor de startdatum van het sportevent additionele wijzigingen, te laten aanbrengen.
10.2 Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.
 

11. Acties en aanbiedingen 

11.1 Eventuele acties of aanbiedingen die Rugby Spirit biedt, kunnen niet met andere acties of aanbiedingen worden gecombineerd. Er kan maar van een actie tegelijkertijd gebruik gemaakt worden. 


12. Gevonden voorwerpen

12.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportevent in principe achtergelaten op de locatie van het event. Ouder/verzorger kan contact opnemen met de eventlocatie om de spullen op te halen. Van de overnachtevents worden de gevonden voorwerpen nog 1 maand door Rugby Spirit bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Rugby Spirit gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een zelf gekozen goed doel.


13. Verzekering deelnemer

13.1 ouders/verzorgers en/of de deelnemer zijn/is verplicht voor iedere deelnemer een ongevallenverzekering met speciale sportdekking af te sluiten. Dit kan via Rugby Spirit of via de eigen verzekering. Leden van een rugbyvereniging zijn verzekerd via Rugby Nederland.


14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank.


15. Gebruik van (audio)visuele opnamen gedurende het evenement.

15.1 Door deelname aan Rugby Spirit gaat ondergetekende akkoord met (audio)visuele opnamen gedurende het evenement. De (audio) visuele opnamen kunnen gebruikt worden ter aankleding en/of promotie van Rugby Spirit. Deelname aan Rugby Spirit houdt in dat de deelnemer hierbij in rechte volledig en definitief afstand doet van aanspraken op enig recht, titel of belang ten opzichte van de organisatie en eigenaren van Rugby Spirit. Dit bewijs van kwijting is bindend voor bewindvoerders, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers van de deelnemer en komt ten goede van bovengenoemde partij.


16. Kennelijke fouten

 Kennelijke fouten en vergissingen op de website en bijbehorende websites binden Rugby Spirit niet. 
 

17. Copyrights

 Niets uit brochures, website (beeld, tekstmateriaal, logo’s, etc.), social media of welke communicatie-uitingen door Rugby Spirit dan ook mag zonder schriftelijke toestemming van Rugby Spirit door derden worden gebruikt in welke vorm dan ook.